Janurar 13 2016

Obuka za pripremu evropskih projekata

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Tijana Krstić Maravić i Tamara Glišić, odrĹľale su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama sa podruÄŤja grada Sombora.

Obuka je odrĹľana u prostorijama Škole za osnovno obrazovanje odraslih u periodu od 11. do 13. januara 2016. godine za 30 polaznika iz 6 institucija. Institucije ÄŤiji su zaposleni prisustvovali obuci su sledeće: Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, Gimnazija „Veljko Petrović“, Osnovna škola „Bratstvo jedinstvo“, Osnovna škola „Nikola Vukićević, “Osnovna škola „Laza Kostić“ iz Gakova i Centar za socijalni rad grada Sombora. Polaznici su tokom obuke imali prilike da se bliĹľe upoznaju sa mogućnostima koje nude evropski programi sa fokusom na oblast obrazovanja. Predstavljeni su Interreg IPA program prekograniÄŤne saradnje MaÄ‘arska-Srbija i Interreg IPA program prekograniÄŤne saradnje Hrvatska-Srbija koji su aktuelni za institucije sa podruÄŤja Zapadno-baÄŤkog okruga sa svojim specifiÄŤnostima i pravilima funkcionisanja, a koji se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć, posebnog instrumenta Evropske unije koji koriste drĹľave koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji. TakoÄ‘e, polaznicima su predstavljene i mogućnosti konkurisanja za bespovratna sredstva u okviru programa Evropske unije kao što su Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta i program Evropa za graÄ‘ane i graÄ‘anke koji je otvoren za konkurisanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave. Kroz radioniÄŤarski rad polaznici su razvijali projektne ideje u skladu sa prioritetima programa Evropske unije i osmišljene su ÄŤetiri projektne ideje koje su se odnosile na sledeće teme: unapreÄ‘ivanje energetske efikasnosti javnih ustanova, odnosno škola, kroz uvoÄ‘enje inovativnih tehnologija; prevencija upotrebe cigareta i alkohola kod uÄŤenika; unapreÄ‘enje socijalnih usluga za decu putnike, kao i unapreÄ‘ivanje ponude sportskih i kulturnih sadrĹľaja za decu u ruralnim sredinama pograniÄŤnog podruÄŤja. Poslednji dan je predstavljeno budĹľetiranje evropskih projekata, kao i struktura aplikacionog formulara. Tokom obuke radilo se na razvijanju stavova i veština prosvetnih radnika kako bi bili u mogućnosti da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju projekata i samostalno formulišu projekte koji mogu doprineti boljem radu obrazovno-vaspitnih ustanova i boljitku u lokalnim zajednicama.

Preuzeto sa: http://vojvodinahouse.eu/index.php?page=aktuelne-vesti