Direktor Škole

Direktor škole organizuje rad i poslovanje i odgovara za zakonitost rada škole. Direktor zastupa i predstavlja školu.

Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti i za svoj rad odgovara Školskom odboru.

Osim poslova utvrđenih zakonom i statutom, direktor škole:

 1. planira i organizuje ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti škole,
 2. stara se o osiguranju kvaliteta, samovrednovanju, ostvarivanju standarda postignuća i unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada,
 3. stara se o ostvarivanju Razvojnog plana škole,
 4. odlučuje o korišćenju sredstava utvrđenih finansijskim planom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje tih sredstava, u skladu sa zakonom,
 5. sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima,
 6. organizuje pedagoško-instruktivni uvid i nadzor i preduzima mere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnih saradnika,
 7. planira i prati stručno usavršavanje i sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika i stručnih saradnika,
 8. preduzima mere u slučajevima povrede zabrana propisanih članom 44. do 46. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
 9. preduzima mere radi izvršavanja naloga prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa,
 10. stara se o blagovremenom i tačnom unosu i održavanju ažurnosti baze podataka o školi u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete,
 11. saziva i rukovodi sednicama nastavničkog, odnosno pedagoškog veća, bez prava odlučivanja,
 12. obrazuje stručna tela i timove, usmerava i usklađuje rad stručnih organa ustanove,
 13. stara se o blagovremenom obaveštavanju zaposlenih, stručnih organa i školskog odbora o svim pitanjima od interesa za rad škole i ovih organa,
 14. sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima dece i učenika,
 15. redovno podnosi izveštaj o svom radu školskom odboru (najmanje dva puta godišnje),
 16. donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova
 17. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih u skladu sa zakonom.

Direktor škole:

Vladimir Popović

Tel./faks škole: 025/ 434-281 sooo@mts.rs