Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u školi koji ima devet članova uključujući i predsednika, koji obavljaju poslove iz svoje nadležnosti bez naknade. Članove Školskog odbora imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju ȍlanovi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Čine ga po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i jedinice lokalne samouprave.

Školski odbor:

 1. donosi statut, pravila ponašanja u školi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova,
 2. donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju,
 3. utvrđuje predlog finansijskog plana za pripreme budžeta,
 4. donosi finansijski plan škole, u skladu sa zakonom,
 5. usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi,
 6. raspisuje konkurs i bira direktora,
 7. razmatra zadatke obrazovanja i vaspitanja i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada,
 8. donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju,
 9. odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora,
 10. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.
 11. Školski odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja ȍlanova.

Sednicama školskog odbora prisustvuje i učestvuje u njihovom radu predstavnik sindikata u školi i dva predstavnika Učeničkog parlamenta bez prava odlučivanja.