Nastavničko veće

Nastavničko veće sačinjavaju svi nastavnici i stručni saradnici i druga stručna lica koja neposredno doprinose ostvarivanju obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka škole, kao i direktor škole.

Nastavničko veće radi u sednicama, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova, javnim glasanjem, osim ako zakonom nije drugačije utvrđeno i statutom škole.

Nastavničko veće odlučuje o pitanjima utvrđenim dnevnim redom, ukoliko sednici prisustvuje natpolovična većina ȍlanova. U suprotnom, direktor škole zakazuje ponovo istu sednicu u naredna tri dana.

Nastavničko veće vrši sledeće poslove:

 • utvrđuje predlog godišnjeg plana obrazovno-vaspitnog rada i stara seo njegovom uspešnom ostvarivanju,
 • stara se o organizaciji obrazovno-vaspitnog rada,
 • razrađuje i realizuje nastavni plan,
 • učestvuje u pripremanju plana i programa izvođenja praktične nastave, proizvodnog rada i profesionalne prakse i vrši njihovo osavremenjivanje,
 • utvrđuje i odobrava raspored časova nastave,
 • razmatra ukupne rezultate obrazovno-vaspitnog rada i odlučuje o merama za unapređenje tog rada, a posebno uspeha učenika,
 • odlučuje o podeli razreda na odeljenja, broju učenika u pojedinim odeljenjima, podeli predmeta na nastavnike,
 • određuje odeljenjske starešine,
 • predlaže raspored zaduženja nastavnika i saradnika u izvršavanju pojedinih zadataka,
 • sarađuje sa roditeljima učenika i pruža im stručnu pomoć u cillju jedinstvenog vaspitnog delovanja porodice i škole,
 • utvrđuje predlog programa izvođenja ekskurzija i predlaže ga za godišnji program rada škole,
 • odobrava odsustvo učenicima,
 • predlaže članove komisije za polaganje ispita i razmatra izveštaje o obavljenim ispitima,
 • pohvaljuje i nagrađuje učenike i odlučuje o vaspitno-disciplinskim merama,
 • donosi odluku o premeštanju učenika u drugu školu koji je učinio povredu zabrane iz ȍl. 44 i ȍl. 45 zakona uz saglasnost roditelja,
 • donosi odluku o oslobađanju učenika od fizičkog vaspitanja na osnovu predloga lekara
 • razmatra i ocenjuje rad odeljenjskih veća, odeljenjskih starešina i stručnih aktiva, kao i nastavnika i stručnih saradnika,
 • na inicijativu stručnih aktiva i odeljenjskih veća, predlaže program stručnog usavršavanja i obrazovanja nastavnika i saradnika i stara se o ostvarivanju tog prava,
 • predlaže imenovanje mentora za rad sa pripravnicima ,
 • daje mišljenje i predloge o pitanjima iz delokruga stručnog rada škole (nastavni planovi i programi, udžbenici i dr.),
 • predlaže mere za poboljšanje materijalnih uslova škole radi potpunijeg ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada,
 • zauzima stav o najcelishodnijim načinima pripremanja nastavnika i saradnika za obrazovno-vaspitni rad,
 • prati rad i analizira postignute rezultate učenika na kraju klasifikacionog perioda,
 • prati i analizira postignute rezultate pojedinih nastavnika, saradnika i vaspitača,
 • predlaže tajnim izjašnjavanjem tri člana za školski odbor,
 • daje mišljenje školskom odboru za izbor direktora na posebnoj sednici zajedno sa ostalim zaposlenima,
 • predlaže školskom odboru mere za poboljšanje materijalno-tehničkih uslova rada škole,
 • daje predlog za korišćenje neplaćenog odsustva za zahtev zaposlenog iz reda nastavnog osoblja
 • razmatra izveštaj direktora škole o realizaciji školskog programa rada škole i o tome zauzima odgovarajući stav,
 • razmatra polugodišnji i godišnji izveštaj o radu škole i predlaže mere za prevazilaženje uočenih nedostataka,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom, kao i zadatke koje mu naloži školski odbor i direktor škole, u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog rada.

U slučaju kada Nastavničko veće daje mišljenje o učesnicima konkursa za izbor direktora škole, glasanje je tajno.

Način rada, donošenja odluka, vođenje zapisnika na sednicama i sva druga pitanja od značaja za rad nastavničkog veća, uređuju se poslovnikom o radu.