Stručni aktivi

Članove stručnog aktiva za razvojno planiranje imenuje Školski odbor.

Stručni aktiv za razvojno planiranje: donosi plan rada i podnosi izveštaj o njegovoj realizaciji, utvrđuje predlog Razvojnog plana škole za period od tri do pet godina i dostavlja ga Školskom odboru na usvajanje, i prati njegovo ostvarivanje, izrađuje projekte koji su u vezi sa Razvojnim planom škole.

Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine predstavnici nastavnika i stručnih saradnika koje imenuje Nastavničko veće.

Stručni aktiv za razvoj školskog programa, u okviru i pored poslova iz opšte nadležnosti stručnih organa, obavlja posebno sledeće poslove: donosi plan rada i podnosi izveštaj o njegovoj realizaciji, izrađuje predlog školskog programa, izrađuje projekte koji su u vezi sa školskim programom, prati realizaciju školskog programa.

Sednice stručnog aktiva za razvoj školskog programa saziva i njima rukovodi predsednik, kojeg između sebe, javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova, biraju članovi tog organa.

Na isti način bira se i zamenik predsednika, koji saziva sednice i njima rukovodi u slučaju sprečenosti predsednika.

Za svoj rad stručni aktiv za razvoj školskog programa odgovara Nastavničkom veću.

Predsednik stručnog aktiva za razvojno planiranje, predsednik stručnog aktiva za razvoj školskog programa, predsednici stručnih veća za oblast predmeta i predstavnik stručnih saradnika u školi čine Pedagoški kolegijum.

Pedagoškim kolegijumom predsedava i rukovodi direktor škole.

Pedagoški kolegijum razmatra pitanja i zauzima stavove u vezi sa poslovima direktora škole iz oblasti:

  • planiranja i organizovanja ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti ustanove,
  • staranja o osiguranju kvaliteta, samovrednovanju, ostvarivanju standarda postignuća i unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada,
  • staranja o ostvarivanju razvojnog plana škole,
  • organizovanja i vršenja pedagoško-instruktivnog uvida i praćenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u školi i pedagoške prakse i preduzimanja mera za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnih saradnika,
  • planiranja i praćenja stručnog usavršavanja zaposlenih i sprovođenja postupka za sticanje zvanja nastavnika i stručnog saradnika,
  • saradnja sa organima jedinice lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima.

Pedagoški kolegijum radi na sednicama o čemu se vodi zapisnik.

 

Stručni organi donose odluke javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova.