Odeljenski starešina

Odeljenjski starešina je neposredni pedagoški, organizacioni i administrativni organizator rada u odeljenju.

Odeljenjski starešina:

 

 • obezbeđuje neposrednu saradnju sa predmetnim nastavnicima i stručnim saradnicima i usklađuje njihov rad,
 • ostvaruje stalni uvid u rad i vladanje učenika odeljenja u školi i van nje,
 • razmatra probleme učenika kod savlađivanja nastavnih sadržaja iz pojedinih predmeta i iznalazi mogućnosti za poboljšanje uspeha učenika,
 • ostvaruje uvid u socijalne i porodične prilike učenika i obezbeđuje stalnu saradnju sa roditeljima,
 • saziva roditeljske sastanke i rukovodi njima,
 • prati ostvarivanje nastavnog plana i programa u odeljenju i posebno prati ocenjivanje učenika, 
 • prati pohađanje nastave učenika i pravda izostanke,
 • izriče pohvale i nagrade učenicima iz svoje nadležnosti,
 • vodi školsku evidenciju,
 • potpisuje đačke knjižice, diplome i svedočanstva,
 • rukovodi radom odeljenjskog veća, potpisuje njegove odluke i vodi zapisnik,
 • predlaže odeljenjskom veću ocenu iz vladanja,
 • upoznaje učenike sa školskim redom, radnim obavezama i disciplinskim merama za neizvršavanje radnih obaveza,
 • iznosi predloge i žalbe učenika pred organe škole,
 • stara se o ostvarivanju vannastavnih aktivnosti,
 • obezbeđuje uslove za pripremu učenika za takmičenje,
 • učestvuje u pripremi i izvođenju ekskurzija i stara se o bezbednosti i disciplini učenika na ekskurzijama,
 • obaveštava roditelje o disciplinskim prekršajima i postupku koji se vodi prema učeniku i dostavlja im odluke o discilinskim merama koje su učeniku izrečene,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, podzakonskim aktima i odlukom direktora škole dati u nadležnost.