Metodika realizacije modula u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja kao mogućnost razvoja kreativnosti učenika

Institucija

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Šafarikova 1, Novi Sad

Osoba za kontakt

Slobodan Popov, spopov@ptt.rs, 021/444-024, 063/727-4043

Autori

Prof. dr Slobodan Popov

Realizatori

prof. dr Slobodan Popov, predsenik CNTI; Jasmina Pastonjicki, master tehnike i nformatike, OŠ „Vasa Stajić", Novi Sad; Miloš Soro, profesor tehnike, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj" Zrenjanin; prof. dr Jasna Adamov, prof. PMF u Novom Sadu

Opšti cilјevi

Cilј je da se nastava predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje unapredi i približi učeniku realizacijom modula na kvalitetan način kako je u nastavnom planu i programu predviđeno - razvojem kreativnosti učenika.

Specifični cilјevi

S obzirom da je program tehničkog i informatičkog obrazovanja inoviran uvođenjem modula nepohodno je nastavnike edukovati za kvalitetnu realizaciju takve nastave. Uvođenjem modularne nastave (modula) omogućeni su istovremeno visok stepen kreativnosti učenika i individualizacija nastave. Moduli predstavlјaju programske i didaktičke celine formirane na osnovnu uzrasne kategorije i sposobnosti učenika. Kao takvi, oni treba da motivišu učenike da nauče osnove tehnike i tehnologije, i da razviju tehničko stvaralačko i kritičko mišlјenje prema svetu koji ih okružuje.

Teme programa

Koncepcija nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja; Analiza nastavnih sadržaja - nastavne teme moduli po razredima od 5. do 8. razreda; Aktivnosti učenika i razvoj kretivnsti; Normativ opreme i nastavnih sredstava za nastavu tehničkog i informatičkog obrazovanja

Cilјna grupa

nastavnik predmetne nastave - osnovna škola

Broj učesnika

30

Trajanje

jdan dan (8 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

2 000 dinara po učesniku.