ABEDiLi – Adult Basic Education Digital Literacy

Početak: 01.11.2020 – Kraj: 31.10.2022
Referenca projekta: 2020-1-DE02-KA204-007706
EU grant: 299947 EUR
Programi: Erazmus+ Ključna akcija: Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi
Vrsta akcije: Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih.
Rezime Širom Evrope, 55 miliona ljudi starosti od 15 do 65 godina (tehnički izveštaj PIAAC, 2013) se bori sa čitanjem i pisanjem i stoga ne mogu da budu deo Globalnog sela. Uputstva za upotrebu, pakovanje proizvoda i ulošci – svakodnevni život postaje stalni izazov bez dovoljnih veština čitanja i pisanja. Ljudima sa poteškoćama u čitanju i pisanju treba mnogo snage i kreativnosti da bi se slagali. Često razvijaju sofisticirane strategije tako da njihov problem više nije primetan u školi, na poslu, u sportskom klubu, u kupovini, u poseti lekaru, pa čak i među porodicom i prijateljima. Kao rezultat toga, često se osećaju isključeno iz društvenog, kulturnog i političkog života. Brzi razvoj digitalnih tehnologija, koje iz godine u godinu postaju sve složenije, ostavlja iza sebe i one koji su te tehnologije zapravo trebalo da koriste široko. Korišćenje onlajn bankarstva, zdravstvenih aplikacija ili pronalaženje i razumevanje informacija na internetu odjednom postaje izazov. Ni čitanje, pisanje ni savladavanje digitalnih aplikacija ne rade dobro sa niskom pismenošću. Osnovno obrazovanje odraslih nudi razne mogućnosti za pokrivanje jazova u digitalnoj i pismenosti. Ipak, ima dosta sustizanja, posebno u pogledu implementacije digitalnih formata u obrazovne sadržaje i uključivanja realnosti ljudi u didaktičke koncepte. Projekat ABEDiLi – Digitalna pismenost za osnovno obrazovanje odraslih ima za cilj da unapredi digitalne veštine edukatora pismenosti. ABEDiLi ima za cilj da omogući nastavnicima i trenerima da kombinuju i uravnoteže upotrebu analognih i digitalnih medija u svojoj nastavi, dajući im alate da konceptualno i didaktički prenesu digitalizaciju u svoje učionice. Cilj ovog projekta je da osnaži osnovne edukatore odraslih, suočene sa naizgled beskrajnom lepezom izbora koje nude procesi digitalizacije, da identifikuju korisne opcije i koncepte i da ih ugrade u strategije osnovnog obrazovanja i medijskog obrazovanja. Dve oblasti predmeta, osnovne veštine i medijska pismenost, biće povezane kako bi se olakšao inovativni dizajn nastave, koji će omogućiti edukatorima odraslih da efikasno primenjuju digitalne medije na svojim časovima pismenosti.Medijska pismenost, kao i sadržaj osnovnih veština, smatra se ravnopravnim i komplementarnim podučavanju pismenosti i matematičkih veština u okviru projekta. ABEDiLi nastoji da osnaži edukatore odraslih, počevši od digitalnih novajlija pa sve do digitalnih pionira. Omogućavanjem nastavnicima da iskoriste mogućnosti koje se nude kroz procese digitalizacije, učenici će na kraju imati koristi, jer će moći da povećaju svoj nivo medijske pismenosti na strukturisan način. Da bi se to postiglo, raznovrsno evropsko iskustvo, perspektive i materijali biće prikupljeni u obliku e-Pool-a, upoređeni i analizirani kako bi se razvio međunarodni koncept „Train the Trainer (TtT)“, kao i „Digital Educational Escape Room ( JELEN)”.
e-Pool je prvi korak koji podrazumeva prikupljanje, analizu, dovođenje u sistem i kategorije svih korišćenih digitalnih alata i materijala od strane partnerskih organizacija. Partneri će podeliti svoja iskustva o intenzivnoj upotrebi digitalnih alata pre i tokom vremena Korone sa svim njihovim nedostacima. E-Pool je kreiran u Google Education Apps i konačni proizvod će biti ponuđen kao OER.
U drugom koraku dva IO će biti razvijena skoro istovremeno na osnovu rezultata e-Pool-a. To su: a) „Digital Educational Escape Room (DEER)“ je inovativna nastavna metoda sa uzastopnom dvodnevnom obukom za edukatore. Učesnici će moći ne samo da iskuse JELEN već i da nauče kako da ga razviju za potrebe svog razreda; b) „Obučite trenera“ je modularni koncept obuke u obliku kombinovanog učenja gde će odrasli osnovni treneri biti upoznati sa pojmovima i definicijama digitalnog sveta, iskusiti same digitalne alate, raditi zajedno na licu mesta i onlajn kako bi postanu uspešni multiplikatori. Kurs ima za cilj da edukatoru budućnosti omogući fleksibilnost i znanje o metodama dok koristi digitalne alate u svetu koji se brzo menja i zahteva.
Poslednji korak je određen da sumira sve sprovedene aktivnosti u obliku Priručnika. Svo iskustvo tokom faza testiranja sa njihovim usponima i padovima biće uzeto u obzir i stavljeno u vodič za trenere ABEDiLi.
IO ABEDiLi će se razvijati u dve dimenzije:
a) Evropski okvir za digitalnu kompetenciju edukatora (DigCompEdu) kao i praktično iskustvo partnera. Ovo će olakšati stvaranje koncepta koji kombinuje najbolje ideje iz Evrope i koji se može koristiti bez granica.
b) „Okvir za učenje 21. veka“, tj. koristeći četiri specifične veštine poznate kao “Četiri C”: kritičko mišljenje, komunikacija, saradnja i kreativnost.