Protivpožarna obuka za polaznike Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor- izdvojeno odelјenje Sonta

Škola za osnovno obrazovanje odraslih radi prema planu i programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji se odnosi, pre svega,  na pristup polazniku koji je građanin i naš sugrađanin sa svim svojim  ličnim i porodičnim životom, sa iskustvima, potrebama kao i poslovima i radom.  Cilј funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih je sticanje umeća i znanja u onim oblastima sa kojima se nisu sreli tokom svog školovanja, a značajna su ne samo za napredovanje polaznika  već i za osnaživanje i efikasno i odgovorno rešavanje životnih problema i poslova sa kojima se kao odrasli susreću .

Shodno tome, pored opšteobrazovnih predmeta koji se nalaze u planu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (srpski jezik, matematika, engleski jezik, istorija, geografija, biologija, fizika, hemija) polaznici imaju i nastavne predmete: osnovne životne veštine, odgovorno živlјenje u građanskom društvo, digitalna pismenost, primenjene nauke i preduzetništvo.

U sklopu takvog proaktivnog i primenlјivog pristupa obrazovanju, Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor – izdvojeno odelјenje u Sonti, organizovala je protivpožarnu obuku za svoje polaznike u sklopu korisnih i primenlјivih životnih veština.

U uvodnom  delu, Zoran Milić iz  firme za protivpožarnu obuku i servisiranje protivpožarnih aparata „Spark“, je upoznao  polaznike o osnovnim pojmovima nastanka požara, sagorevanja i sredstava za gašenje požara, kao i uzrocima i metodama gašenja požara. Putem edukativnih filmova i prezentacija prikazani su načini gašenja požara, najčešće greške u gašenju požara, postupci evakuacije i ostale informacije neophodne za snalaženje u situacijama požara.

 Posebno je izneo problem grejanja bojlera kada nema vode i opasnost eksplozije bojlera kada dođe voda, i to je u sklopu edukativnog filmskog materijala posebno zainteresovalo polaznike.

Nakon teorijskog dela, polaznici su u dvorištu škole imali prilike da barataju apartom za gašenje požara i gase vatru. Zanimlјivo je da je u toku praktične demonstracije dunuo jak vetar i prah za gašenje požara prekrio je i same polaznike, gde je edukator novonastalu situaciju  iskoristio kao pojavu kojom bi objasnio dalјu proceduru gašenja vatre.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor koristi sve resurse koje mogu da doprinesu korisnim i primenjivim znanjima, a u isto vreme i angažuju potencijale polaznika.

                                                                                                                                Tatjana Janičić